دانلود پایان نامه

فرای، ریچارد نلسون، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجبنیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
_______، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 1363.
_______، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجبنیا، تهران، سروش، 1358.
فولتس، ریچارد سی، گذار معنویت از ایران زمین، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، ادیان، 1390.
قدّورَه، زاهیَه، الشعوبیه وأثرها الاجتماعی و السیاسی فی الحیاه الاسلامیه فی العصر العباسی الأوّل، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، 1972م.
قرمانی، احمدبنیوسف، أخبارالدول و آثارالأوّل فی التّاریخ، تحقیق احمد حطیط و فهمی سعد، بیروت، عالم الکتب، 1992م.
قزوینی، زکریابنمحمد، آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت، دار بیروت، 1380ه/ 1960م.
قزوینی، یحییبنعبداللطیف، لب التواریخ، بیجا، بنیاد گویا، 1363.
کاشانی، عبداللهبنعلی، زبده التواریخ، به کوشش محمدتقی دانشپژوه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366.
کای بار و دیگران، دیانت زردشتی (مجموعه سه گفتار از کای بار، آسموسن و مری بویس)، ترجمه فریدون وهمن، تهران، جامی، 1386.
کرباسیان، ملیحه؛ کریمی زنجانیاصل، محمد، کشاکشهای مانوی مزدکی در ایران عهد ساسانی، تهران، اختران، 1384.
کریستنسن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ویراستار حسن رضایی باغ بیدی، تهران، صدای معاصر، 1378.
_______، تاریخ سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجمه نصرالله فلسفی، تهران، مؤسسه خاور، 1309.
_______، مزداپرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیحالله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336.
کسروی، احمد، شهریاران گمنام، تبریز، انتشارات آیدین، 1387.
کلیما، اوتاکر، تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران، توس، 1384.
_______، تاریخچه مکتب مزدک، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران، توس، 1371.
کوفی، احمدبنأعثم، الفتوح، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1406ه/1986م.
کومون، فرانتز، دین مهری، ترجمه احمد آجودانی، تهران، ثالث، 1386 .
گردیزی، عبدالحیبنضحاک، زین الأخبار، گردآورنده رحیم رضازاده ملک، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384.
گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1366.
لسترنج، گای، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
مادلونگ، ویلفرد، فرقههای اسلامی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، اساطیر، 1377.
مادیان هزاد دادستان (هزار رأی حقوقی)، گردآورنده فرخمرد بهرامان، مقدمه، ترجمه، آوانوشت متن پهلوی، یادداشتها، واژهنامه و پژوهش سعید عریان، تهران، نشر علمی، 1392.
متنهای پهلوی، گردآورنده جاماسبجی دستور منوچهرجی جاماسبآسانا، پژوهش سعید عریان، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382.
مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملکالشعرای بهار، تهران، خاور، 1318.

دسته‌ها: داغ ترین ها