دانلود پایان نامه

. کریستنسن، آرتور، مزدا پرستی در ایران قدیم، ترجمه ذبیحالله صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص 33 -45؛ همو، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ویراستار حسن رضایی باغ بیدی، تهران، صدای معاصر، 1378، ص 13؛ ولی، وهاب؛ بصیری، میترا، ادیان جهان باستان، تهران، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، 1372، جلد 3، ص 62، 74-79؛ بهار، مهرداد؛ شمیسا، سیروس، نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، صص 29-41.
.Ahura.
. در اوستا نام وی به صورت زردشت سپیتْمان آمده است (یسنا 29: 8). از متون اوستایی چنین برمیآید که زردشت از میان خاندانی به نام «سپیتمه» یا «سپیتامه» (Spitāma) برخاست. نام پدرش «پوروشَسپَه» (Pourušaspa) و نام مادرش دوغذووا (Dughdhōvā) بود (دینکرد پنجم، 2:2). با توجه به قرائن زبانی و تاریخی و با در نظر گرفتن اختلاف زبانی اوستای گاهانی با دیگر بخشهای اوستا، میتوان حدس زد که زردشت میان سالهای 1200 تا 1000 پیش از میلاد می زیسته است (ر.ک. آموزگار، ژاله؛ تفضلی، احمد، اسطوره زندگی زردشت، تهران، چشمه، 1375، ص 25، 26، 45، 47).
. کریستنسن، مزداپرستی در ایران قدیم، صص 45-51؛ ورمازرن، مارتن یوزف، آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه، 1375، ص 18.
. آتابای، بدری، نگاهی به گوشههایی از تاریخ ایران، تهران، دنیای کتاب، 1377، صص 29-33.
. شارپ، رلف نارمن، فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، تهران، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، 1384، ص 85، 116.
. شارپ، ص 70.
. Anahita: فرشته آب در ایران و ممالک همسایه. اسم کامل آن اَرَدْویسْوَرْ آناهیتاست و در اوستا دارنده هزار دریا و هزار رود است که گلهها و داراییها را فزونی میبخشد؛ زنان را باردار میکند و در دوران بارداری و وضع حمل آنان، نگهبان و حامی آنان است. آبانیشت در اوستا به ستایش این ایزد پرداخته است (ر.ک. آبانیشت، بند 1-5؛ پورداود، ابراهیم، یشتها، بیجا، سلسله انتشارات انجمن زردشتیان ایرانی، بیتا، صص 158-159).
. شارپ، ص 138، 139، 141.
. گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1366، ص 319.
. داندا مایف، محمد، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، ص 305؛ ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، ققنوس، 1377، ص 134؛ بروسیوس، ماریا، ایرانیان باستان، ترجمه مانی صالحیعلامه، تهران، ثالث، 1389، ص 54، 90.
. SiddharthaGautam a: وی حدود قرن 6 ق.م. در سرزمین نپال به دنیا آمد. پدرش سودودنه Suddhodana)) که از پیشگویان شنیده بود فرزندش در آینده یا پادشاه خواهد شد و یا بودا Buddha))، برای اینکه از بودا شدن پسر خود جلوگیری کند، دستور داد هر نوع وسائل ناز و نعمت و عیش و عشرت را برای او فراهم سازند، ولی گوتمه پس از دیدن یک بیمار، پیرمرد، مرده و مرتاض، از ناز و نعمت دست کشید و در پی نیروانه Nirvāna)) برآمد. او ریاضتهای زیادی را متحمل شد و چون دید این ریاضتها او را به نیروانه نمیرساند، آنها را رها کرد و به سیر در عالم درونی خود پرداخت و پس از مدتی به حقیقت دست یافت. او سپس حقایقی را که به دست آورد، برای دیگران تبلیغ نمود و به ترویج عقاید خود پرداخت.
. Arsaces I of Parthia.
. فرای، صص 370-373؛ بروسیوس، ص 168.
. دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای دومین کنگره مهرشناسی)، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، توس، 1385، ص 10 مقدمه.
. البته در این دوره، اقوام مختلف به خدایان متعددی اعتقاد داشتند و هر شهر، ناحیه و هر گروهی خدایان خاص خود را داشت. پرستش نیاکان، ستارگان و خورشید؛ یکسان دانستن برخی خدایان با ستارگان ثابت و سیار نیز از اعتقادات مرسوم در ایران این دوره بود (ر.ک. بهار، ادیان آسیایی، ص 69؛ فرای، ص 371؛ بروسیوس، ص 166).
. آموزگار، ژاله، «سخنی کوتاه در مورد اوستا و مطالب آن»، زبان، فرهنگ، اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران، معین، 1386، ص 59.
. جلالیمقدم، مسعود، آیین زروانی: مکتب فلسفی عرفانی زردشتی بر مبنای اصالت زمان، تهران، امیرکبیر، 1384، ص73،54، 74.
. کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ص 100.
. بهار، ادیان آسیایی، ص 71؛ جلالیمقدم، ص 74.
. دولت ایران در جنگهایی که با روم و سوریه داشت، اسیران مسیحی خود را به ایران میآورد و در ایران ساکن مینمود و بنابراین آمار مسیحیان در ایران رو به فزونی نهاد (ر.ک. کریستنسن، ص 194).
. نام مانی در منابع لاتین به شکل قوربیقوس و در منابع یونانی به شکل کوپریکوس یا کورپکو آمده است. احتمالاً کرپکو یا کرپیکو از ریشه کرپک یا کرفک پهلوی، به معنی صواب و خیر گرفته شده و واو آخر آن علامت تخفیف بوده است. قوربیقوس نیز کلمهای فارسی نبوده و اصل آن آرامی یا نبطی بوده است (ر.ک. بهار، «زندگانی مانی»، کشاکشهای مانوی مزدکی در ایران عهد ساسانی، کرباسیان، ملیحه؛ کریمی زنجانیاصل، محمد، تهران، اختران، 1384، ص 65؛ تقیزاده، حسن، مانیشناسی (پژوهشها و ترجمهها)، به کوشش ایرج افشار، تهران، توس، 1382، ص 280).
. این نام به اشکال مختلف پاتک، بابک، پتگ، فدیک، فتق، پتیک و پاتاکیوس گزارش شده است (ر.ک. بهار، «زندگانی مانی»، ص 64؛ وامقی، ایرج، نوشتههای مانی و مانویان، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1378، ص 231).
. نام مادر مانی نیز به اشکال مختلف نوشیت، یوسیت، رامیس، اوتاخیم و مریم آمده است (ر.ک. تقیزاده، ص 280).
. تقیزاده، حسن، مانی و دین او، تهران، چاپخانه مجلس، 1335، صص 4-16؛ بهار، صص 82-83.
.Bundos.

دسته‌ها: داغ ترین ها