دانلود پایان نامه

نخجوانی، هندوشاهبنسنجر، تجارب السلف، تصحیح عباس اقبال، تهران، فردین، 1313.
نرشخی، ابوبکرمحمدبنجعفر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصراحمدبنمحمدبننصرقباوی، تلخیص محمدبنزفربنعمر، تصحیح مدرس رضوی، بیجا، بینا، بیتا.
نشوان حمیری، ابوسعید، حورالعین، تحقیق کمال مصطفی، مکتبه الخانجی بمصر و مکتبه المثنی ببغداد، 1948م.
نصراله زاده، سیروس، کتیبههای پهلوی کازرون، تهران، کازرونیه، 1385.
نظامالملک، حسنبنعلی، سیاستنامه، تهران، فراهانی، 1346.
نفیسی، سعید، بابک خرمی، تهران، تابش، 1333.
_______، ماه نخشب، تهران، امیرکبیر، 1347.
نقوی خیال امروهوی، علی مهدی، بررسی تاریخی و مادی در عقاید مزدک، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1352.
_______، عقاید مزدک، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 1352.
نوبختی، حسنبنموسی، فرق الشیعه، استانبول، مطبعه الدوله، مصحح هلموت ریتر، 1931م.
هاشمی، مصطفیبنخالقداد، توضیح الملل، تهران، اقبال، 1373.
هرودوت، تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، تهران، بینا، 1336.
همدانی، رشیدالدین فضلالله، جامع التواریخ (بخش مربوط به تاریخ اسماعیلیان)، تصحیح محمد روشن، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1387.
واسیلی ولادیمیرویچ، بارتولد، ترکستاننامه: ترکستان در عهد هجوم مغول، ترجمه کریم کشاورز، بیجا، بنیاد فرهنگ ایران، 1353.
وامبری، آرمینیوس، تاریخ بخارا از کهنترین روزگاران تاکنون، ترجمه محمد روحانی، تهران، سروش، 1380.
وامقی، ایرج، نوشتههای مانی و مانویان، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1378.
ورداسبی، ابوذر، ایران در پویه تاریخ، تهران، انتشارات قلم، 1357.
ورمازرن، مارتن یوزف، آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه، 1375.
ولی، وهاب؛ بصری، میترا، ادیان جهان باستان، تهران، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، 1372.
ویدن گرن، گئو، مانی و تعلیمات او، ترجمه نزهتصفای اصفهانی، تهران، بینا، 1352.
_______، دینهای ایران، ترجمه منوچهر فرهنگ، بیجا، انتشارات آگاهان، 1377.
ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران، ققنوس، 1377.
یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (پژوهش دانشگاه کمبریج)، گردآورنده جی. آ. بویل، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، 1368.
یافعی، عبداللهبناسعد، مرآه الجنان و عبره الیقظان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1970م.
یاقوت حموی، یاقوتبنعبدالله، معجمالبلدان، بیروت، دارصادر، 2010م.
یعقوبی، احمدبناسحاق، تاریخ الیعقوبی، تحقیق عبدالامیر مهنا، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1993م.

دسته‌ها: داغ ترین ها