دانلود پایان نامه

شاد، محمد پادشاه، فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه خیام، 1335.
شاکد، شائول، تحول ثنویت (تنوع آرای دینی در عصر ساسانی)، ترجمه سید احمدرضا قائم مقامی، تهران، ماهی، 1386.
شارپ، رلفنارمن، فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، تهران، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، 1384.
شاهرخ، کیخسرو، آیینه آیین مزدهیسنی، با یادداشتهای سرگرد اورنگ، تهران، بینا، 1337.
شایست ناشایست، ترجمه کتایون مزداپور، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370.
شهرستانی، محمدبنعبدالکریم، الملل و النحل، تخریج محمدبنفتحالله بدران، قاهره، مکتبه الانجلوالمصریه، بیتا.
صابری، حسین، تاریخ فرق اسلامی، تهران، سمت، 1383.
صالحی، کوروش، مشروعیت قدرت در روزگار ساسانیان، مشهد، ایران آزاد، 1386.
صد در نثر و صد در بندهش، ویراستار دهابار بهمن جی ناصر وانجی، بمبئی، بینا، 1902م.
صدیقی، غلامحسین، جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری، تهران، پاژنگ، 1372.
صفا، ذبیحالله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوس، 1372.
_______، دلیران جانباز، تهران، امیر کبیر، 1353.
صفدی، خلیلبنابیک، الوافی بالوفیات، تصحیح أیمن فؤاد سیّد، بیجا، النشرات الاسلامیه، 1411ه/1991م.
صنیعالدوله، محمد حسنخان، تاریخ طبرستان، مصحح میترا مهرآبادی، تهران، دنیای کتاب، 1373.
_______، مرآهالبلدان، تصحیح عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1366.
طبری، محمدبنجریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دار المعارف بمصر، 1119م.
عریان، سعید، راهنمای کتیبههای ایرانی میانه پهلوی-پارتی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382.
عفیفی، رحیم، اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههای پهلوی، تهران، توس، 1374.
عمرانی، بهروز؛ رحمتپور، محمد، قلعهها و استحکامات آذربایجان، تهران، سمیرا، 1387.
عوفی، سدیدالدین محمد، جوامعالحکایات و لوامعالروایات (بخش مربوط به تاریخ ایران)، تهران، انتشارات دانشسرای عالی، 1350.
_______، جوامعالحکایات و لوامعالروایات (باب پنجم از قسم اول)، تصحیح جعفر شعار، تهران، نشر دانشگاهی، 1366.
_______، جوامعالحکایات و لوامعالروایات، (جلد اول از قسم سوم)، تصحیح و مقدمه مصفا کریمی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1352.
العیون و الحدائق فی اخبار الحقائق، بغداد، مکتبه المثنی، بیتا.
غزالی، محمدبنمحمد، فضائحالباطنیه، تحقیق محمدعلی القطب، بیروت مکتب العصریه، 1343ه/2009 م.
غفاریقزوینی، احمدبنمحمد، تاریخ نگارستان، تصحیح مرتضی مدرسگیلانی، تهران، ایستگاه سرچشمه، بیتا.
فاروق، عمر، الخلافه العباسیه فی عصر الفوضی العسکریه، بغداد، مکتبه المثنی، 1977م.

دسته‌ها: داغ ترین ها