دانلود پایان نامه

. ابنخلدون، جلد 3، ص 251؛ خواندمیر، جلد 1، ص 194؛ نخجوانی، صص 89-90.
. هشامبنعبدالملک در 120 ه.ق. نصربنسیار را به حکومت خراسان منسوب نمود. وی در دوران ولیدبنیزید و یزیدبنولید هم بر خراسان فرمانروایی میکرد (ر.ک. گردیزی، ص 189؛ ابناثیر، جلد 5، صص 216- 226، 131- 186).
. مروانبنمحمد در 126 ه.ق. بر خلیفه ابراهیمبنولید خروج کرد و او را کشت. وی پس از قیام خود، شام را تصرف کرد و مردم عراق و حجاز با او بیعت کردند (ر.ک. دینوری، تاریخ الخلفا، جلد 2، ص 113؛ بناکتی، داودبنمحمد، روضه اولو الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب، تصحیح جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی، 1348، ص 133).
. ابنکثیر، جلد 10، ص 30.
. نصربنسیار در 129 ه.ق. از مرو گریخت و در 131 ه.ق. درگذشت (ر.ک. اعتمادالسلطنه، صص 129-131).
. گردیزی، ص 112.
. طبری، جلد 7، ص 358.
. یعقوبی، جلد 2، صص 272-273؛ ابنخلدون، جلد 3، صص 252-253.
. طبری، جلد 7، ص 407؛ مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص 299؛ أزدی، ص 116؛ باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ سیستان: از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 1370، ص 166.
. طبری، جلد 7، ص 429.
. عبداللهبنمحمدبنعلیبنعبداللهبنعباسبنعبدالمطلب اولین خلیفه عباسی بود که در 104ه.ق. متولد و در 136ه.ق. وفات یافت. وی با همت ابومسلم به خلافت رسید وبه دلیل کینه نسبت به بنیامیه، پس از به دست گرفتن قدرت، باقیماندگان بنیامیه را به قتل رساند و به همین دلیل به لقب سفّاح؛ به معنای خونریز شهره گشت. وی به فصاحت، علم و ادب نیز مشهور بود (ر.ک. زرکلی، جلد 4، ص 116).
. نام کاملش حفصبنسلیمان کوفی بود، وی امیر کوفه و از توانگران کوفه بود که ابراهیم امام پیش از ابومسلم، وی را به خراسان فرستاد. ابوسلمه که مال خود را برای یاری عباسیان صرف نموده بود، خدمات زیادی به سفّاح و منصور عباسی نمود و در دوران خلافت سفّاح به مقام وزارت رسید. منابع آوردهاند که ابومسلم بعدها وی را به قتل رساند (ر.ک. طبری، جلد 7، ص 429؛ گردیزی، ص 182؛ نخجوانی، ص 97).
. جهشیاری، ص 56؛ گردیزی، ص 121؛ مسعودی، ص 309؛ ابنعبری، غریغوریوسبنهارون، تاریخ مختصرالدول، بیروت، مطبعه الکاتولیکیه، بیتا، ص120؛ ابنطقطقی، ص 100.
. طبری، جلد 7، صص 423-424؛ نخجوانی، ص 90؛ یافعی، جلد 1، ص 276.
. عبداللهبنعلیبنعبداللهبنعباسهاشمیعباسی عموی سفّاح و منصور عباسی بود که مروان را در زاب شکست داد و حدود 80 نفر از بزرگان وی را به قتل رساند. وی در زمان خلافت منصور، بر ضد او شورش کرد و ادعای خلافت نمود (ر.ک. زرکلی، جلد 4، ص 104).
. زاب علیا سرزمینی بود در عراق که بین موصل و إربل قرارداشت (ر.ک. یاقوت حموی، یاقوتبنعبدالله، معجمالبلدان، بیروت، دارصادر، 2010م، جلد 3، ص 124).
. طبری، جلد 7، صص 432-435.
. مسعودی، مروج الذهب …، جلد 3، ص 245؛ همو، التنبیه والاشراف، ص 299.
. جمع جبل و سرزمینی بوده که بین اصفهان تا زنجان، قزوین، همدان، دینور، ری، نهاوند، قم و کرمانشاه قرار داشته و چهار شهر بزرگ کرمانشاه، همدان، ری و اصفهان از زمان قدیم بزرگترین شهرهای آن بوده است (ر.ک. ابنرسته، احمدبنعمر، اعلاقالنفسیه، لیدن، انتشارات بریل، 1891م، ص 105؛ یاقوت حموی، جلد 2، ص 99؛ لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، ص 201).
. طبری، جلد 7، ص 458.
. عبداللهبنمحمدبنعلیبنعباس، دومین خلیفه عباسی که در 136 ه.ق. پس از سفاح به خلافت رسید. وی شهر بغداد را بنا کرد و خلافتش حدود 22 سال به طول انجامید (ر.ک. زرکلی، جلد 4، ص 117).
. مقدسی، جلد 6، ص 76.
. یعقوبی، جلد 2، ص 296؛ مقدسی، همانجا؛ خوافی، ص 208.
. از جمله این اقدامات میتوان به این موارد اشاره کرد: ابومسلم در نامههایی که به خلیفه منصور مینوشت، نام خود را جلوتر از نام خلیفه مینوشت و پس از جنگ با عبداللهبنعلی از ارسائل غنائم به دست آمده به بارگاه خلیفه خودداری کرد (ر.ک. ابنکثیر، جلد 10، ص70؛ ابنخلدون، جلد 3، ص 391؛ نخجوانی، ص 112).
. اعتمادالسلطنه، ص 137.
. جهشیاری، ص 77؛ نخجوانی، ص 112.

دسته‌ها: داغ ترین ها