دانلود پایان نامه

بسوی، یعقوببنسفیان، المعرفه و التاریخ، تحقیق اکرم ضیاءالعمری، بغداد، مطبعه الارشاد، 1974م.
بغدادی، عبدالقاهربنطاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، دار المعرفه، 2008م.
_______، تاریخ مذاهب اسلام، به اهتمام محمدجواد مشکور، تبریز، بی نا، 1333.
بلاذری، احمدبنیحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1987م.
بلعمی، محمدبنمحمد، تاریخنامه طبری (بخش چاپ نشده)، تصحیح محمد روشن، تهران، نشر نو، 1366.
_______، تاریخنامه طبری، تصحیح ملکالشعراء بهار، به کوشش محمدپروین گنابادی، تهران، هرمس، 1382.
بناکتی، داودبنمحمد، روضه اولو الالباب فی معرفه التواریخ و الأنساب، تصحیح جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی، 1348.
بندهش، دادگی، فرنبغ، گزارنده مهرداد بهار، تهران، توس، 1369.
بهار، محمدتقی، ترجمه چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران، سپهر، 1347.
بهار، مهرداد؛ شمیسا، سیروس، نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان، تهران، علم، 1388.
_______، ادیان آسیایی، تهران، چشمه، 1387.
_______، پژوهشی در اساطیر ایران، بیجا، نشر آگه، 1376.
بوطالب، محمدنجیب، مبارزات اجتماعی در دولت عباسی، ترجمه عبدالله ناصریطاهری، تهران، علم، 1389.
بویس، مری، تاریخ کیش زردشت، ترجمه همایون صنعتیزاده، تهران، توس، 1375.
_______، و دیگران، جستاری در فلسفه زردشت، ترجمه سعید زارع و دیگران، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1388.
ابوریحان بیرونی، محمدبناحمد، آثارالباقیه عنالقرون الخالیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، امیرکبیر، 1363.
پرویز، عباس، قیام ایرانیان در راه تجدید مجد و عظمت ایران، تهران، علمی، 1351.
پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ‌، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، 1362.
_______، تاریخ ایران (ایران در سدههای میانه)، ترجمه سیروس ایزدی و حسین تحویلی، تهران، دنیا، 1359.
پلوتارک، حیات مردان نامی، ترجمه رضا مشایخی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346.
پورداود، ابراهیم، خرده اوستا: جزوی از نامه مینوی اوستا، ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌: انجمن زردشتیان ایرانی بمبئی، انجمن ایران لیگ بمبئی، بیتا.
_______، سوشیانس موعود مزدیسنا، تهران، فروهر، 1388.
_______، فرهنگ ایران باستان، تهران، بینا، 1326.
_______، یادداشتهای گاثاها، به کوشش بهرام فرهوشی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336.
_______، یشتها، بیجا، سلسله انتشارات انجمن زردشتیان ایرانی، بیتا.
تتوی، احمدبننصرالله، تاریخ ألفی، سایر پدیدآورندگان آصفخان قزوینی و جعفربنبدیعالزمان، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1382.

دسته‌ها: داغ ترین ها