دانلود پایان نامه

α= خطای نمونه گیری
e2 = دقت نمونه‏گیری (مقدار خطای برآورد)
P = احتمال وجود یک مشخصه
میزان Z از روی جدول برای فاصله اطمینان 0. 95، 1. 96 می‏باشد، احتمال وجود یک مشخصه پنجاه درصد و برابر با q در نظر گرفته می‏شود، مقدار خطای براورد نیز 0. 05 می‏باشد. با قرار دادن این اعداد در فرمول بالا عدد حجم نمونه مورد نیاز برابر با 384. 16 نمونه خواهد بود. جهت پیشگیری از خطای پاسخ ندادن تعدادی از نمونه‏ها و به طبع آن کم شدن تعداد نمونه‏های در دسترس تعداد 15 پرسشنامه بیشتر در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید و نهایتاً تعداد 400 پرسشنامه درست، جمع‏آوری گردید.
3-7 روش نمونه گیری
در این تحقیق از نوع نمونه‏گیری تصادفی می‏باشد. این نوع نمونه گیری، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونهای که همه نمونه‏های ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. (خاکی، 1388)
3-8 تحلیل‏های آماری
تحلیل توصیفی: در این روش محقق از طریق مقایسه پدیده‏ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها می‏پردازد. (خاکی، 1388) در این تحقیق نیز ابتدا توسط جداول و نمودارها به بیان توصیفی وضعیت سنی، جنسیتی، تحصیلی و سابقه کاری جامعه آماری می‏پردازیم.
تحلیل استنباطی:
برای تجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرم افزار SPSS و همچنین نرم افزار AMOS استفاده می‏شود. که تحت تحقیقی اکتشافی حول موضوع تأثیر کسب کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان در شرکت ایران خودرو می‏باشد.
هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه‏های انتخابی خود به جمعیت اصلی می‏باشد. (خاکی، 1388). از روش‏های استنباطی به صورت ضرایب همبستگی، آزمونهای ناپارامتری، پارامتری و. . . استفاده می‏شود. نرم افزار رایانه‏ای مورد استفاده Spss می‏باشد. برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل نهایی، از نرم افزار AMOS استفاده گردیده است.
مدل معادلات ساختاری:
مدل معادلات ساختاری یا به اصطلاح اختصاری SEM که مخفف Structural equating modeling می‏باشد، از روش‏های جدید آماری و یکی از قوی ترین روشهای تجزیه و تحلیل چند متغیره است، که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کوواریانس، الگو سازی عِلّی لیزرل یا ایموس اطلاق می‏کنند.
کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره‏ای است، که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد.
تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می‏شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. ( مسعودی، 1391)
مدل معادلات ساختاری یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی GLM(General linear model)، است که به محقق امکان می‏دهد مجموعه‏ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‏توان توسط سه تکنیک انجام داد:
LISREL(linearStructural Relation)، تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری
PLS(partial least Squares)، حداقل مربعات جزئی
Amos Graphic
تکنیک ایموس آمیزه دو تحلیل است:
تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازه گیری)
تحلیل مسیر- تعمیم تحلیل رگرسیون (مدل ساختاری)
این مدل مشخص می‏کند که چگونه متغیرهایمان با متغیرهای قابل مشاهده مرتبطند و از طریق آنها سنجیده می‏شوند و هریک از شاخص‏ها تا چه حد متضمّن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند. (مسعودی، 1391)
موارد کاربرد روش ایموس

دسته‌ها: داغ ترین ها