دانلود پایان نامه

4-2-1-2: مقوله مربوط به مهارتها
مقوله مربوط به مهارت به توانایی (ذاتی و اکتسابی) که فرد را برای انجام ماهرانهی وظیفه خود قادر میسازد اطلاق میگردد که این مهارتها و تواناییها در عملکرد و ایفای وظایف فرد منعکس میشود. محقق با انجام 14 مصاحبه به 72 کد در مورد مهارتها دست یافت که آنها را در سه دسته مهارت ارتباطی، مهارت اجتماعی و مهارت سازمانی طبقهبندی نموده است. در ادامه به شرح این مفاهیم پرداخته میشود.
جدول 2-4) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به مهارتها برای شایستگی رهبری موجود
مقوله مربوط به مهارتها
مهارت ارتباطی
{13/14}{14/10}{14/11}{14/32}{14/33}{14/34}{2/22}{8/5} {10/21}{10/22}{10/23}{10/25}{3/17}{3/19}{10/26}{10/27} {10/28}{9/4}{9/12}{10/24}{14/25}
مهارت سازمانی
{2/28}{4/1}{8/16}{2/29}{4/2}{6/9}{8/6}{8/9}{10/10}{3/3}{2/30}{4/4}{6/15}{13/16}{2/31}{6/4}{6/14}{7/2}{13/15} {14/18}{2/32}{10/31}{6/2}{10/32}{10/33}{10/34}{11/7}
{6/24}{7/1}{8/1}{8/8}
مهارت اجتماعی
{1/6}{2/11}{2/12}{2/13}{2/19}{2/20}{2/21}{6/10}{7/12} {7/13}{13/11}{13/12}{8/12}{9/11}{1/22}{3/7}{3/8}{3/9} {3/20}{3/10}{9/13}{14/1}{4/11}
نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به مهارتها که در جدول 2-4 مشاهده میشود، «مهارت ارتباطی» است. صاحبنظران جملگی بر این باورند که: «انسان موجودی اجتماعی» است و آشکار است که این ماهیت اجتماعی، آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعهای که در آن است رهنمون میگردد. سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار میسازد و بدیهی است که در این راستا ارتباطات و چگونگی جهتگیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است؛ و این توجه ناشی از آن است که مدیران دریافتهاند ارتباط موثر با کارکنان و درک انگیزههای ارتباطی آنان در توفیق مدیران در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل موثری است (رضائیان، 1380: 283). در این تحقیق، 7 نفر از مصاحبهشوندگان در قالب 21 کد به شایستگی مهارت ارتباطی اشاره کردهاند که در ادامه این مفهوم تشریح میشود.
یکی از ویژگیهایی که مصاحبهشوندگان به آن اشاره داشتند، توانایی ایجاد «ارتباط صمیمانه و موثر» مدیر با کارکنان شرکت است که این امر به پیشبرد اهداف مدیریت شرکت کمک شایانی کرده است. با مشاهده مصاحبهها میتوان اینگونه استنباط کرد:
“رهبر شرکت میبایست با زیرمجموعه روابط تنگاتنگ و صمیمانهای داشته باشه که حتی در شرایط نامطلوب هم از کار دریغ نکنند” (14/13). “مدیریت بخشی از اون دانش و تجربه است ولی شیوه ارتباط برقرار کردن در یک سیستم خیلی مهم است. یعنی شما در یه جایگاه مدیریتی قرار گرفتید بایستی یه هماهنگکننده قوی در بین زیرمجموعه باشید. اگه نتونی بین زیرمجموعهات یه رابطه صمیمانه و هماهنگی قوی ایجاد کنی این خیلی به شما در اداره سیستم کمک نمیکنه” (10/14). “اگه ما در سیستم بتونیم یه فضای فکری سالم و یه رابطه دوستانه و صمیمانه بین افراد ایجاد کنیم خیلی راحتتر میتونیم سیستم رو مدیریت کنیم. ضمن اینکه افراد در جایگاه خودشون هر کس وظیفه خودش رو انجام میده، این وظیفه که مرتبط با واحدهای دیگر هم میشود هم بصورت صمیمانه و دوستانه انجام بشه تا اونها یه همکاری همگون و همسو با اهداف سازمان بتونن داشته باشن” (11/14) “یکی از وظایف مدیریت ایجاد ارتباط قوی و سالم بین زیرمجموعه است (32/14). ”
و یا نمونه بارز آن
“مثلاً در کل پالایشگاه پارسیان ببینید و از بقیه واحدها هم سئوال کنید، واحد مالی از حیث اطلاعات و یکپارچگی کاری نمونه است که دو تا مسئله اینجا حاکم است: 1. اکثر افرادی که در این واحد هستند از نظر سنی و علمی در یه شرایط تقریبا مشابهی قرار دارن، از نظر سنی شاید یکی دو سال اختلاف داشته باشن و از نظر سطح تحصیلی هم حداقل لیسانس و اکثرا فوق لیسانس هستند. هم شرایط سنی و علمی یه موضوع هست” (33/14) “هم اینکه من به این ارتباط سالم و صادقانه اعتقاد دارم و با تجربهایی که داشتم در کنار اینها اقدام مثبتی که انجام دادم این بوده که بین زیرمجموعهام ارتباط سالم، صمیمی و همانگی برقرار کردهام که در ارتباط با رفتار کاری با همدیگه کمبودی احساس نکنند (34/14). ”
و نمونهای از موفقیت در برقراری روابط
“مثلاً وقتی یه پدر خیلی خوب بتونه با بچهاش ارتباط برقرار کنه، مشکلاتش رو درک کنه و بچه احساس امنیت خاطر و نزدیکی کنه، پدر موفق شده که یه رابطه خوبی رو ایجاد کنه (22/2). “
مهارت در «ارتباط بین سازمانی» نیز ویژگی است که یکی از مصاحبهشوندگان به آن اشاره کرده است:
“در ارتباطات بین سازمانی، رهبر باید توانایی ارتباطی بالایی داشته باشه (5/8). “
یکی دیگر از ویژگیها که در مفهوم مهارت رفتاری نهفته است و مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردهاند، «مهارت زبانشناختی» است که این مهارت نحوه برخورد مدیر با زیردستان را در سطوح مختلف در برمیگیرد:
“مدیر بایستی مهارت زبانی ارتباط با دیگران رو به نوعی در خودش ایجاد کنه یعنی با کارگر عملیاتی به چه شکلی، با متخصصین شیمی در آزمایشگاه به چه نحوی و با کارکنان اداری با مدبران میانی و ارشد به چه شکلی رفتار کنه و بتونه ارتباط برقرار کنه (21/10). ”
«ارتباط فرافرهنگی» شایستگی است که یک رهبر باید بر آن تسلط داشته باشد:
” به شکلی فراتر از اون فرهنگ باشه، مثلاً فرهنگ سازمانی اینه که شما به این شکل و به این شکل عمل بشه ولی مدیر باید یه چیزی فراتر از فرهنگ موجود سازمان رفتار کنه” (22/10)، “میگه آقا صبح که میاید کارتت رو باید بزنی، وارد پالایشگاه بشی، کار کنی، پیگیر باشی، ناهار بخوری … مدیر سازمان باید یه چیزی بالاتر از این با افراد سازمان برخورد کنه. وقتی میگن طوری با من رفتار کرد که من شرمندش شدم یعنی همین(23/10). ”

دسته‌ها: داغ ترین ها