دانلود پایان نامه

شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشینپروری
ارزش‌های محوری شرکت پالایش گاز پارسیان
توسعه رهبری
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق
بهبود برنامههای توسعه رهبری در شرکت پالایش گاز پارسیان میباشد.
1-7: مدل مفهومی تحقیق
1-8: نتایج حاصل از تحقیق
نتایج این تحقیق با توجه به شناسایی شایستگیهای رهبری به بهبود برنامههای توسعه رهبری در سازمان کمک خواهد کرد و اطلاعات بسیار مفیدی را برای کمیتههای موجود در شرکت و واحد منابع انسانی شرکت فراهم میکند. همچنین، میزان آمادگی شرکت را برای اجرای طرح برنامهریزی جانشنپروری مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این تحقیق همچنین می تواند در درک مدیران و رهبران ارشد شرکت از این نیاز که یک پیوندی را بین برنامههای جانشینپروری سازمان و مسیر پیشرفت توسعه شغلی کارکنان و مدیران ایجاد کنند بکار گرفته شود.
1-9: روش انجام پژوهش
1-9-1: روش تحقیق
روش تحقیق از نظر پارادایمهای روششناسی، روش تحقیق کیفی و از نوع تفسیری بوده، به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ فلسفههای پژوهش از نوع اثباتگرایی، و به لحاظ استراتژیهای پژوهش روش تئوری مفهومسازی بنیادین میباشد.
تئوری مفهومسازی بنیادین، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب میشود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از دادهها، شکل میگیرد. استراوس و کاربین، نویسندگان “رویهها و فنون تئوری مفهوم سازی بنیادین” این تئوری را به شرح زیر تشریح میکنند: “تئوری مفهومسازی بنیادین نوعی استراتژی کیفی است که برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده به صورت استقرایی، مجموعهای سیستماتیک از رویهها را به کار میبرد.” این استراتژی پژوهش بر سه عنصر: “مفاهیم”، “مقولهها (طبقه ها)”، و “قضیهها” یا آنچه که از ابتدا “فرضیهها” نامیده میشد، استوار است (دانایی فرد و همکاران، 1386: 130).
1-9-2: روش های گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است و به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل از روش مصاحبه استفاده گردیده است.
1-9-3: قلمرو تحقیق
الف)دوره زمانی انجام این تحقیق: مهر 89 تا اسفند 89
ب) مکان تحقیق: شرکت پالایش گاز پارسیان شهرستان مُهر
ج)قلمرو موضوعی: رفتار سازمانی، منابع انسانی
1-9-4: جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان میباشد.
1-9-5: روش نمونه گیری
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده می‌شود. نمونه‌گیری گلوله برفی یک روش نمونه‌گیری می‌باشد که واحدهای نمونه نه تنها اطلاعاتی در مورد خودشان بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیز ارائه می‌کنند. نمونه‌گیری گلوله برفی برای برآورد حجم جمعیت پنهان نیز استفاده شده است. همچنین، استفاده از روش قضاوتی بدلیل این است که بعضی از اطلاعات خاص تنها در دسترس گروه خاصی از افراد کلیدی سازمان از جمله مدیران عالی و هیئت مدیره شرکت میباشد.
1-9-6: روش مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش از روش تحلیل تِم برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.

دسته‌ها: داغ ترین ها