دانلود پایان نامه

هوش و آگاهی: توانایی کسب و بکار بستن دانش و آگاهی، داشتن سطح بالایی از تحصیلات یا از نظر فکری، تیزبین بودن، روانی فکر.
پایائی عاطفی: حالت شخصی که از نظر عاطفی بالغ است، توانایی مهار خود یا رفتار فردی، خود کنترلی، خود ارزیابی.
قضاوت اجتماعی: آگاهی داشتن از عادات اجتماعی و اجتناب از عواملی که سبب قانونشکنی میشود، آگاهی از روابط بین سازمانها و افراد.
رفتار نظامی: حالت نظامی مجسم شده در ظاهر، لباس، رفتار، بیان، و مانند آن.
تصمیم: توانایی در گرفتن تصمیم بر اساس قضاوت منطقی.
تاثیرات دیگر: برانگیزاننده و مشوق دیگران در دستیابی به اهداف سازمان. تشویق کننده (Tian, et al. 2009: 531).
بکینگ و هاپمن (2005) در بررسی خود، هفت شایستگی اصل را شناسایی کردند که عبارتند از: (1) پذیرش افکار جدید (انعطافپذیری، توانایی یادگیری، تنوع و تغییر مهارتهای مدیریتی)؛ (2) درستی و راستی (صدافت، اصالت، شفافیت، مسئولیتپذیری، اعتماد بنفس و تعهد)؛ (3) ابتکار و خلاقیت (خلاقیت مهارتهای حل مسأله، توانایی ریسکپذیری، فعال بودن)؛ (4) دانش و آگاهی در سطوح متفاوت تحلیل؛ (5) نتیجه گرا بودن (پردازش اطلاعات، قطعیت، تحلیل، عملکرد)؛ (6) مهارتهای سازمانی (برنامهریزی، ارزیابی، توسعه کارکنان، تفویض اختیار، ساخت تیم، مهارتهای سازمانی)؛ (7) مهارتهای اجتماعی (مهارتهای زبان شناختی، ارتباطات فرا فرهنگی، معرفی و گزارش مهارتها، توانایی گوش دادن، ادراک میان فردی، شبکهسازی، مهارتهای تاثیر و اعمال نفوذ، قدرت اقناع، مهارتهای مدیریت تغییر، تفکر استراتژیک) (Yuksel, 2008: 182).
در بررسی دیگر، کانگر (1999) یازده شایستگی را که برای رهبران مهم است بیان میکند: 1. برقرار کردن جهت و سو، 2. تفکر استراتژیک، 3. توانمندساختن دیگران، 4. ایجاد همترازی، 5. توانایی در اثربخشی فردی و تیمی، 6. ارتباطات آشکار، 7. برنامههای پیشفعالانه، 8. انجام دادن کارها با برتری و تفوق، 9. خودآگاهی، 10. شفافیت در یادگیری، و 11. مهارتهای فنی و وظیفهای (Thurgood, 2008: 149).
در پژوهش دیگری، چهار قلمرو شایستگی رهبری تحت عنوان قابلیتهای شخصی و صفات حرفهای در حوزه پزشکی شناسایی شده است که عبارتند از: (1) کار با دیگران؛ (2) تغییر شکل یافتن خدمات؛ (3) مدیریت کسب وکار؛ و (4) تنظیم جهت.
هر یک از این قلمروها در چهار عنصر بقسمتهای جزءتر تقسیم شدهاند. برای مثال، یکی از عناصر در درون قلمرو قابلیتهای شخصی و صفات حرفهای خودآگاهی است، یعنی پزشکان ” از ارزشها، اصول، فرضیات، قوتها و محدودیتهای خودشان آگاهند و قادراند از تجربیات دیگران چیزهایی بیاموزند”. برای اثبات خودآگاهی، پزشکان نیاز خواهند داشت که شایستگی را طبق اصول زیر نشان دهند:
شناخت، تبیین و مفصلبندی ارزشها و اصولشان، درک چگونگی تناسب اینها با حرفه، خدمات و سازمان بهداشت و درمان که جزیی از آن هستند، و تطبیق تفاوتهایی که بوجود آمده است؛
شناسایی نقاط قوت و محدودیتهایشان، و تاثیر رفتارشان بر دیگران؛
شناسایی هیجانات و تعصباتشان و درک اینکه چگونه اینها میتوانند تعصبات و رفتارشان را تحت تاثیر قرار دهند؛ و
دستیابی، ارزشگذاری و فعالیت در بازخورد از منابع متنوع (Clark and Armit, 2008: 40).
در بررسی دیگر، شایستگیهای رهبری در پنج حوزه شناسایی شده است که عبارتند از: (1) صفات شخصی؛ (2) مهارتهای میان فردی؛ (3) تمرکز بر نتایج؛ (4) رهبری سازمانی؛ و (5) شایستگیهای تخصصی.
صفات شخصی
اخلاقیات: اعتماد؛ امانت و درستی؛ صمیمیت؛ درستکاری؛ انصاف با همه؛ اخلاق کاری قوی با خود و دیگران؛ درک مباحث جنسیتی؛ نشاندادن بصیرت.
تمرکز بر هدایت نفس: هدایت نفس یادگیرنده؛ به پیش بردن برنامهها؛ توانایی سازماندهی کردن زمان و تعهدات.
احترام: مودب بودن با همه؛ بدستآوردن همه افراد.
مهارتهای میانفردی
مهارتهای ارتباطی: تعریف روشن انتظارات؛ داشتن مهارتهای کلامی و نوشتاری خوب؛ بوضوح نشاندادن اینکه چطور شغل هر فردی به چشمانداز سازمان کمک میکند؛ ارتباطات با همه بخشها و سطوح؛ داشتن چشمانداز برای خود و ارتباط با آن؛ کمک به دیگران در یافتن پاسخها؛ حفظ سیاستهای باز؛ تسهیل ارتباطات دوجانبه.
مهارت شنیداری: بطور فعال گوشدادن؛ داشتن زمان برای همه افراد؛ داشتن ساختاری برای سئوالات و اطلاعات.
مهارتهای نرم- کار کردن با دیگران: بیان اندیشههای مثبت؛ بردبار و صبور بودن نسبت به دیگران؛ قابلیت نزدیک شدن به دیگران؛ مهربان و غمخوار بودن، منعطف بودن؛ درگیر کردن کارکنان؛ وظیفهشناس بودن؛ منتقد نبودن؛ حامی و پشتیبان بودن.
تمرکز بر نتایج

دسته‌ها: داغ ترین ها