دانلود پایان نامه

مدلهای شایستگی دانش، مهارتها و رفتارهای حیاتیتری را بیان میکنند که عملکرد موفق را نسبت به نوع خاصی از شغل یا حرفه تحریک میکند. آنها شایستگیها را به لحاظ رفتاری، بکارگیری نشانههای رفتاری توصیف میکنند بطوریکه رهبران، مدیران، و کارکنان میتوانند شایستگیها را زمانیکه نشان داده میشوند تشخیص دهند. مدلهای شایستگی باید محتوای کار و ارتباط ارزشهای سازمان را منعکس کنند. مدلهای شایستگی به سازمانها اجازه میدهد که بین آموزش و توسعه رهبری در برنامه کسب وکار سازمان و هر چالشی که پیش روی سازمان است پیوندی را برقرار نماید. آنها همچنین میتوانند محرک تغییر سازمانی باشند و چارچوبی را برای بهبود مداوم فراهم نماید (Wright, 2004: 34).
حداقل چهار فرض اساسی و غامض برای مدلهای شایستگی رهبری وجود دارد:
یک مجموعه واحدی از ویژگیها که به اندازه کافی رهبران اثربخش را توصیف میکند (و بنابراین، آن ویژگیها رفتارهایی را پیشبینی میکنند که با پیشبینی اثربخشی سازگار هستند)؛
هر یک از این ویژگیها مستقل از دیگری و از محتوا هستند، از اینرو داشتن بیشتر هر یک از این ویژگیها سبب میشود که شخص رهبر بهتری شود (یعنی، آنها افزایشی هستند، و رهبران اثربخش مجموعه سادهای از اجزایشان هستند)؛
بدلیل اینکه مدیریت ارشد معمولاَ شایستگیها را خجسته و مبارک میدانند و اغلب اوقات حتی به تولید و ایجاد آنها کمک میکنند، آنها شیوه اثربخشتری بمنظور تفکر درباره رفتار رهبر است؛
هنگامیکه سیستمهای منابع انسانی مبتنی بر شایستگیها هستند، این سیستمها بطور موثر کار میکنند (Hollenbeck, 2006: 399).
مدلهای شایستگی برای افراد و سازمان در توسعه مهارتهای رهبری مفید بوده است. شایستگیها به افراد کمک میکنند از طریق:
تلخیص تجارب و بصیرت رهبران،
مشخص کردن میزانی از رفتارهای رهبری مفید،
فراهم کردن ابزاری که افراد بتوانند از آن برای توسعه خود استفاده کنند، و
طرح کلی چارچوب رهبری که بتواند بمنظور کمک به انتخاب، توسعه، و درک اثربخشی رهبری مورد استفاده قرار گیرد.
شایستگیها، هنگامیکه بطور صحیح طراحی میشوند، وسیله نفوذ تجارب و بینش متصدیان رهبری در یک سازمان هستند. تجربه شخصی که از گروه بزرگی از مدیران و مجریان بدست آمده است در تعداد محدودی از شایستگیها خلاصه میشود. شایستگیها میتوانند رهنمود روشنی را برای رفتارهایی که متصدیان فکر میکنند مرتبط با اثربخشی هستند فراهم کنند. آنها میتوانند ابزار آموزشی شگرفی را برای افرادی که تلاش میکنند یاد بگیرند چگونه میتوان اثربخشی بیشتری داشت فراهم کنند. بعلاوه، شایستگیها به افراد کمک میکنند که درک کنند چگونه آنها و دیگران میتوانند رهبر اثربخشی باشند. فرد میتواند مسئولیتهای بیشتری بر عهده بگیرد و در فرایند توسعهشان مستقل عمل کنند (Hollenbeck, 2006: 402).
سازمانها نیز از استفاده از مدلهای شایستگی منتفع میشوند. شایستگیها به سازمانها کمک میکند از طریق:
برقرار کردن ارتباط شفاف که رفتارهای رهبر در آن حائز اهمیت است،
کمک به متمایز کردن عملکرد افراد،
پیوند رفتارهای رهبر با جهتهای استراتژیک و اهداف کسبوکار، و
ارائه مدل منسجم و یکپارچهای از رهبری که متناسب پستها و موقعیتهای رهبری بسیار است (Hollenbeck, 2006: 402).
در کار رهبری یا نفوذ سه مهارت یا شایستگی کلی وجود دارد: تشخیص. یعنی توانایی فهم و موقعیتی که شخص میخواهد در آن نفوذ کند. تطابق. یعنی توانایی تطابق رفتار خود و دیگر منابع در دسترس شخصی برای روبرو شدن با شرایط احتمالی. برقراری ارتباط. یعنی توانایی ایجاد ارتباط به شیوهای که مردم به آسانی آن را بفهمند یا بپذیرند (هرسی و بلانچارد، 1375: 28)
در یک بررسی، شایستگیهای رهبری در حوزه نظامی برشمرده شده است. در این بررسی، 11 عنصر در ایجاد مدل شایستگی رهبری برای دانشجویان دانشکده افسری انتخاب شده است که در ذیل به این عناصر و تعاریف آنها اشاره میشود:
فداکاری: متعهد کردن خود بطور کامل در انجام وظیفه یا حرفه خاص، صرفنظر از نفع شخصی، وفادار به ملت و نظام.
برنامهریزی و برنامهنویسی: آگاهی از اصول، قواعد کلی و فرایندهای اساسی در وظایف و سازمانهای نظامی، توانایی مرتب کردن وظایف در یک رویه اثربخش.
روابط میانفردی: احترام و شکیبایی دو جانبه، ظرفیت در ایجاد و حفظ روابط دو جانبه با دیگران.
ارتباط نوشتاری: توانایی در خواندن و درک اطلاعات و اندیشههای نوشته شده.
ارتباط شفاهی: توانایی در گوش دادن و درک اطلاعات و اندیشههای بیان شده.

دسته‌ها: داغ ترین ها