تأثیر بورس در رشد اقتصادی

بر اساس تئوری کلاسیک اقتصاد، اگر بخشهایی کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیر کارآمد خواهند بود.برای دستیابی به کارایی در جامعه باید شرکتها و پروژه های کارا وسودآور را از شرکتها و پروژه های غیر سود آور تشخیص داد. با مکانیزمی کارآمد در بازار سرمایه به راحتی این کاررا می توان انجام داد.در اقتصادی که بازار سرمایه آن درست عمل کند،از یک سو حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد واز سوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه گذاری ها بیشتر می شود. در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.

بعضی از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که بازار سهام و بورس اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه چندان اثر مثبتی در رشد اقتصادی ندارد، اما شواهد و مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته است نشان
می دهد که بازاراوراق بهادار می تواند تأثیری عمیق در رشد و توسعه اقتصادی بگذارد. این بازارها
می توانند با جمع آوری نقدینگی جامعه، در ضمن تأمین سرمایه کوتاه مدت برای واحدهای نیازمند، سرمایه بلندمدت نیز برای سرمایه گذاریهای سود آور تأمین کنند. در کنار بازار بورس اوراق بهادار، بانکها نیز منبع عمده تأمین مالی به شمار می روند. در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم آگاهی مدیران شرکتها از ابزار کارآمدی مانند بورس، حجم عمده سرمایه مورد نیاز از طریق سیستم بانکی تأمین می شود. چون استقراض از سیستم بانکی بازتابهای تورمی شدیدی دارد(سعیدی و امیری1387؛114).

 

مطلب مشابه :  دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98
دسته بندی : داغ ترین ها