دانلود پایان نامه

2. فرد می تواند نهاده های خود را کاهش دهد.
3. فرد می تواند بکوشد تا نتایج خود را افزایش دهد.
4. فرد می تواند نتایج خود را کاهش دهد.
5. ترک وضعی کند.
6. شخص می تواند به طور روان شناختی نهاده ها و نتایج خود را تحریف کند.
7. شخص می تواند به طور روان شناختی نهاده ها یا نتایج مقایسه با دیگران را تحریف کند.
8. مبنای مقایسه را تغییر دهد. سخت تر کار کند.در برنامه های آموزشی تخصصی شرکت کند یا به دانشگاه رود.
سخت تلاش نکند. ساعت استراحت را طولانی کند.
تقاضای افزایش حقوق کند . تقاضای پست جدید کند.
تقاضای پرداخت کم کند.
غیبت یا ترک خدمت کند.
خود را متقاعد سازد که نهاده های معینی اهمیت ندارند. یا خود را متقاعد سازد که دیگری شغل یکنواخت و کسل کننده دارد.
شخص نتیجه گیری کند که دیگری تجربه بیشتری را دارد یا سخت تر کار می کند ، یا دیگری عنوان مهمتری دارد.
شخص جدیدی را برای مقایسه انتخاب کند. یا شغل فعلی خود را با شغل قبلی اش مقایسه کند.
آدامز فراگرد مقایسه برابری را بر مبنای نسبت ورودی به خروجی توصیف می کند. ورودی ، آورده های فرد مانند سطح تحصیلات ، تجربه ، کوشش و وفاداری به سازمان است. نتایج عبارت است از : آنچه فرد مانند حقوق ، شناسایی ، روابط اجتماعی ، پاداش درونی در ازای آورده هایش از سازمان دریافت می کند. بخشی از ارزیابی فرد از ورودیها و نتایج هم برای خودش و هم دیگران مبتنی بر اطلاعات عینی (برای مثال حقوق خود فرد) است و بخشی از آن بر ادراکات فرد (مانند مقایسه میزان شناسایی که دیگران دریافت کرده اند) است. از این رو مقایسه برابری جدول 2-4 را پیدا می کند. ادراک برابری به این معنی نیست که نتایج ورودیها به هم برابر باشند ، بلکه فقط نسبت آنها باید یکسان باشد و اگر فرد در مورد مقایسه در مورد تلاش بیشتر دریافت بیشتری نیز داشته باشد به شرط آنکه نسبت نتایج به ورودی یکسان باشد پذیرفته خواهد بود. (رضائیان ، 1384 ، 132-130)
جدول2ـ5 مقایسه نسبت ورودی به خروجی خود با دیگران
نتایج (خودش) در مقایسه با نتایج (دیگران)
ورودی (خودش) ورودی (دیگران)
واکنشهای نسبت به نا برابری . از نظر هر فرد مقایسه برابری یا فراگرد اندیشه ای که چنین احساسی را به وجود می آورد حل نابرابری احساس شده می نامند. نابرابری منفی1 هنگامی ایجاد می شود که فرد احساس کند نسبت به دیگران دریافتی کمتر دارد و نابرابری مثبت2 هنگامی ایجاد می شود که فرد احساس کند نسبت به دیگران بیشتر دریافت می کند. هر دو نوع احساس نابرابری انگیزاننده است. هر نوع احساس نابرابری ، خواه مثبت و خواه منفی موجب یکی از واکنشهای ششگانه می شود.(جدول 2ـ4)

دسته‌ها: داغ ترین ها