دانلود پایان نامه

انتقال و توزیع دانش

انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فناورانه‌ی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می گیرد. ظرفیت سازمان برای جابجایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه مؤفقیت شرکت است. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه های شرکت توزیع شود (اودل و گرایسون[1]، 1999: 213).

سازمان چگونه می تواند انتقال دانش را برای خود کارساز کند؟ کوتاه ترین و شاید بهترین پاسخ این باشد که افراد با هوش و با استعداد را استخدام کنیم و اجازه دهیم با هم گفت و گو کنند. البته متأسفانه اجرای قسمت دوم کاری مشکل است. سازمان ها معمولاً افرادی تیز هوش را استخدام می کنند ولی بعداً یا آن ها را بی خاصیت می کنند ویا آن قدر به آن ها کار می دهند که دیگر وقتی برای گفتگو نداشته باشند وفرصتی برای تفکر پیدا نکنند.

به عقدیه مارکوارت انتقال دانش در داخل سازمان میتواند ارادی و غیر ارادی باشد.

2-11-6-1- انتقال ارادی دانش در داخل سازمان

دانش ممکن است آگاهانه به طرق مختلف انتقال یابد. روش هایی مثل برقراری ارتباط از طریق یادداشت ها، گزارش ها،‌ تابلو اعلانات، نشریات داخلی، فیلم های ویدیویی و فایل های صوتی و کنفرانس ها از جمله راه‌های انتقال دانش هستند. خلاصه مقالات، آموزش استاد – شاگردی و آموزش از طریق مشاوران خارجی و چرخش شغلی یا جابجایی نیروی انسانی نیز فرصت های اضافی برای تبادل اطلاعات ارائه می کنند.

2-11-6-2- انتقال غیر ارادی دانش در داخل سازمان

همچنین سازمان ممکن است غیر ارادی به شیوه های متعدد به انتقال دانش مبادرت نماید. چرخش در مشاغل یکنواخت، داستان ها و اسطوره ها، نیروی کار موقتی و شبکه های غیر رسمی، دانش را به حوزه‌های مختلف سازمان منتقل می کند.

از آنجا که کاهش اطلاعات به منزله تقلیل قدرت است، ‌بدیهی است که انتقال دانش برای سازمان های یاد‌گیرنده، اساسی است. لذا دانش می باید به طور وسیع و مناسب توزیع شود. اما شرایطی نیز وجود دارد که انتقال اثر بخشی و به موقع دانش را دچار مشکل ساخته و یا انتقال آن را در داخل سازمان محدود می کند. این موانع زمانی ایجاد می شوند که فرایند های حیاتی کسب و کار تنها برای افراد معدودی قابل دسترس باشد و یا دانش در مکان یا زمان مناسب در دسترس نباشد. همچنین عواملی از جمله هزینه، ظرفیت شناختی دریافت کننده، تأخیر پیام به دلیل ارسال آن بر اساس اولویت و تعدیل و اصلاًح ارادی یا غیر ارادی نیز مواردی هستند که بر قابلیت دستیابی، ‌شکل صحت و معنای دانش تأثیر می گذارند.

[1]-O’dell and Grayson

دسته‌ها: داغ ترین ها