الگوهای اثربخشی

1-الگوی پارسونز

پارسونز برای اثربخشی چهاربعد قائل می شودکه شامل:

1-انطباق:به نیازسازمان برای کنترل محیط خود مربوط است.

2-تحقق هدف:سازمان،مقاصد خود را برای کسب اهداف مورد نظر بسیج می کند.

3-انسجام :به اتحاد و اشتراک در داخل سازمان اشاره دارد.

4-تداوم :حفظ قداست نظام ارزشی سازمان است(صادقی و محتشمی،1389).

2-الگوی فرایند مدیریت

اثربخشی سازمانی در این الگو عبارت است از توانایی سازمان در انجام وظایفی همچون تصمیم گیری،برنامه ریزی،بودجه بندی و…فرض این الگو این است که اثربخشی سازمانی نتیجه توسعه فرایندهای مدیریت در تعیین و انتخاب اهداف سازمان و چگونگی دستیابی به آن هاست(کوله بندی،1374).

3-الگوی بهبود سازمان

در این الگو اثربخشی سازمانی با استفاده ازرویکرد علوم رفتاری است.این الگو از طریق استفاده از مهارت های تشخیص و حل مسئله در بلند مدت با کمک یک مشاور خارج از سازمان وبا همکاری مدیریت سازمان انجام می شود(قاسمی،1382).

4-الگوی اپشتاین

اپشتاین معتقد است که در اثربخشی سازمانی،سازمان نگاهی برون گرا به عملیات سازمان دارد که این موضوع درست برعکس کارایی است که نگاهی درون گرا به عملیات سازمانی دارد.وی معتقد است که اثربخشی وکارایی دو بعد مهم در اندازه گیری بهره وری سازمانی است.او چهار دسته ابزار اندازه گیری مفید برای سنجش اثربخشی مطرح کرده است:اندازه گیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه،اندازه گیری خدمات ارائه شده به جامعه و مشتری سازمان،اندازه گیری ادراکات و رضایت مندی ارباب رجوع،اندازه گیری نتایج ناخواسته و منفی حاصل از خدمات سازمان(فقیهی و موسوی،1389).

 

 

5-الگوی اثربخشی سازمانی مبتنی بر فرایندهای درون سازمانی

این الگو شامل ابعادزیر است:

  • وجود فرهنگ بسیار قوی و غنی و جوی مساعد در سازمان
  • روحیه همکاری ،وفاداری به گروه و کارگروهی
  • اعتماد،اطمینان،تفاهم ورابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان
  • ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان،همدردی وهمدلی با اعضای سازمان در کارها
  • پاداش دادن به مدیران متناسب با عملکرد،رشد وتوسعه زیردستان ونیزایجاد گروه کاری کارآمد
  • رابطه متقابل(تعامل)بین اعضای سازمان و حل مسائل(دفت،1380).
مطلب مشابه :  نحوه خرید و فروش سهام
دسته بندی : داغ ترین ها