فایل های دانشگاهی

تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان » بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی- قسمت ۸- قسمت 2

Windschitl   Andre   Nichos   Miller   Lewitts   در گروه های کوچک بحث

فایل های دانشگاهی

بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶

۴-اختیارات هیأت مدیرهقانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیات‌مدیره

فایل های دانشگاهی

شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر آموزه های اسلام- قسمت ۲

۱-۸ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۹پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………۹۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲-۱-۱ بخش اول: مفهوم شناسی و اصطلاحات

فایل های دانشگاهی

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن- قسمت ۱۰

میزان شناخت از مفهوم مدیریت زمان در میان کلیه دانشجویان اعم از مدیریت و غیر

فایل های دانشگاهی

مدیریت سمت تقاضا و شارژ و دشارژ ماشین برقی به منظور کاهش هزینه مصرف کننده با استفاده از تئوری بازی ها در شبکه هوشمند۹۴- قسمت ۳

۲- بررسی طرح پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹۶-۲-۱- مزایای روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹۶-۲-۲- معایب روش پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………..